Cardiopack T110

تله‌متری يا اندازه‌گیری از راه دور، در صنايع مختلف کاربرد فراوانی دارد. ايده ی مانيتورهای قلب همراه بيمار با ارتباط بی‌سیم با سيستم سانترال مورد استقبال جامعه پزشکی قرارگرفته است. از این دستگاه در بخش مراقبت های ویژه Post CCU و اورژانس استفاده می شود.

shadow