BMS System

سامانه های هوشمند مدیریت تاسیسات بیمارستان:
ميزان مصرف انرژی در نیم قرن گذشته به طور سرسام‌آوری افزایش یافته است؛ به همین علت کشورهای مصرف‌کننده‌ی انرژی، برای صرفه‌جویی و استفاده بهينه از انرژی‌های موجود و همچنين جایگزینی انرژی‌های جدید، گام برداشته‌اند. در اين راستا، مسئله مهم ديگر در این جوامع، دستيابي به حداكثر آرامش، رفاه، و امنيت در محل زندگی و كار با صرف حداقل هزينه مي‌باشد. با توجه به موارد ذکر شده استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت تاسیسات در بیمارستان از طرفی منجر به کاهش انرژی مصرفی بیمارستان شده و از طرف دیگر منجر به افزایش رفاه، آسایش و آرامش بیماران در مدت زمان اقامت در بیمارستان می‌گردد. لازم به ذکر است در یک بیمارستان هوشمند سعی شده است با استفاده از سامانه‌های رفاهی مختلف، استرس‌های بیمار، مرتبط با نوع بیماری و روند درمانی وی تا حد امکان کاهش پیدا کند.
با توجه به مساحت، محل و نوع بیمارستان می‌توان کنترل هوشمند بیمارستان را در سطوح مختلف، مدیریت کرد. زمینه‌هايی که در بیمارستان‌های با مدیریت هوشمند پیاده می‌شوند، بسیار متنوع‌اند. هر طراح با توجه به تجربه‌ی خود در زمینه کنترل هوشمند به بخشی از سيستم، توجه بیشتری معطوف می‌دارد. از طرف دیگر با توجه به نیاز هر بهره‌بردار که مسایل امنیتی، انرژی، محیط زیست، و … برایش مهم‌تر باشد، روش کار متفاوت می‌باشد.

shadow