کیج بین مهره ای کمری PLIF

پس از خارج کردن دیسک تخریب شده، کیج PLIF مابین مهره های مجاور دیسک تخریب شده جایگذاری می شود. این کیج برای حفظ ارتفاع دیسک در حالت طبیعی و تسریع در همجوشی مهره های مجاور مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری کیج در محل جایگذاری شده توسط سیستم پیچ و راد، برقرار می شود.

shadow