کیج بین مهره ای پلاک دار گردنی

پس از خارج کردن دیسک تخریب شده، کیج پلاک دار گردنی مابین مهره های مجاور دیسک تخریب شده جایگذاری می شود. این کیج برای حفظ ارتفاع دیسک در حالت طبیعی و تسریع در همجوشی مهره های مجاور مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری کیج در محل جایگذاری شده با اتصال پلاک – پیچ به سطح قدامی مهره های مجاور، برقرار می گردد.

shadow