کیج بین مهره ای تیغه دار گردنی

پس از خارج کردن دیسک تخریب شده، کیج تیغه دار گردنی مابین مهره های مجاور دیسک تخریب شده جایگذاری می شود. این کیج برای حفظ ارتفاع دیسک در حالت طبیعی و تسریع در همجوشی مهره های مجاور مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری کیج در محل جایگذاری شده با وارد کردن تیغه کیج به درون لایه سطحی مهره های مجاور، برقرار می گردد.

shadow