کراس لینک کمری سینه ای

کراس لینک همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ- راد گردنی استفاده می شود. این قطعه با عملکرد اتصال سازی دو ستون چپ و راست فیکساسیون پیچ و راد باعث ارتقاء بیومکانیکی تثبیت مهره های ستون فقرات در درمان آسیب های گردنی می شود.

shadow