پلاک اسیپیتال

پلاک اسیپیتال همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ – راد گردنی استفاده می شود. این پلاک همراه با پیچ های طراحی شده خاص به قسمت اسیپیتال متصل می گردد. استفاده بالینی این پلاک در فیکساسیون ردیفهای بالایی یا ابتدایی ناحیه گردنی می باشد.

shadow