هوک گردنی

قطعه هوک همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ و راد گردنی استفاده می شود. این قطعه با عملکرد قلاب مانند برای ارتقاء پایداری بیومکانیکی تثبیت مهره های ستون فقرات در درمان آسیب های ستون فقرات در ناحیه گردنی به کارگرفته می شود.

shadow