هوک کمری-سینه ای

قطعه هوک همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ و راد کمری-سینه ای استفاده می شود. این قطعه با عملکرد قلاب مانند برای ارتقاء پایداری بیومکانیکی تثبیت مهره های ستون فقرات در درمان آسیب های ستون فقرات در ناحیه کمری-سینه ای به کارگرفته می شود.

shadow