میکروسکوپ متالوژی مدل IMM-420

این دستگاه جهت تشخیص و آنالیز ساختارهای متفاوت فلزات و آلیاژها استفاده می شود. ابزاری مهم برای تحقیق بر روی فیزیک فلزات است. با انتخاب دستگاه های عکاسی ویژه برای این میکروسکوپ ها می توان اطلس تصاویر متالوگرافی ایجاد نمود.

shadow