راد داینامیک

راد داینامیک همراه با پیچ های پدیکل کمری جهت ایجاد حرکت در مقیاس میکرومتری در فیکساسیون پیچ –راد کمری، مورد استفاده قرار می گیرد. این حرکت باعث راحتی بیشتر بیمار در انجام فعالیتهای روزمرگی نسبت به فیکساسیون کاملا ایستایی، می شود. همچنین این حرکت باعث اعمال نیروی بیشتری به گرافت استخوانی قرار داده شده ما بین مهره های کمری می شود و روند استخوان سازی و همجوشی مهره های درگیر را درمحل دیسک تخریب شده، افزایش می دهد.

shadow