دومینو گردنی-سینه ای

در فیکساسیون پیچ-راد از ناحیه گردنی به سینه ای، فاصله دو ستون پیچ-راد در ناحیه گردنی و سینه ای متفاوت می باشد و موجب تثبیت جداگانه فیکساسیون پیچ – راد در ناحیه گردنی و سینه ای می باشد. اتصال راد به راد دو فیکساسیون جهت یکپارچه کردن فیکساسیون گردنی – سینه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

shadow