دستگاه EEG مدل Neuroset E110

Neuroset يک سيستم دريافت و تحليل امواج مغزي است. مراحل دريافت سيگنال بسيار ساده و شامل واردکردن اطلاعات بيمار، نصب الکترودها، فشار يك كليد براي نمايش سیگنال‌های مغزي و همچنين فشار يک کليد براي چاپ يا ذخيره هم‌زمان سیگنال‌هاست. فایل‌ها به‌صورت يک مونتاژ ساده ذخیره‌شده و به‌سادگی به مونتاژهاي مختلفي تبديل می‌شود. لذا بدون حضور بيمار، امكان مرور، تغيير مونتا‌ژ و تحليل سیگنال‌ها فراهم‌شده است. انتقال سیگنال‌های ركورد شده نيز از طريق پورت USB به يك دستگاه Neuroset ديگر (و يا يك رايانه) امکان‌پذیر است. تحليل فركانسي و تشخيص ميزان (توان) سیگنال‌های مغزي در باندهاي مختلف EEG و باندهاي تعریف‌شده توسط كاربر و نيز نگاشت رنگي مغز از امكانات تحليلي دستگاه است.

shadow