جایگزین مهره ای کمری

پس از خارج کردن مهره (های) تخریب شده و دیسک های متصل به آن (ها)، جایگزین مهره ای مابین مهره های سالم مجاور جایگذاری می گردد. ارتفاع جایگزین مهره ای به گونه ای تنظیم می شود که باعث حفظ ارتفاع مهره ها و دیسک های خارج شده در حالت طبیعی می گردد. جایگزین مهره ای امکان همجوشی مهره های سالم مجاور و تسریع در روند لستخوان سازی برای همجوشی را فراهم می آورد.

shadow