اخبار

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی ،دندان پزشکی ، شیمیایی و صنایع وابسته اصفهان

حضور صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی ،دندان پزشکی ، شیمیایی و صنایع وابسته مورخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین…
کارگاه آموزشی الکتروشوک دستی و اتوماتیک

کارگاه آموزشی الکتروشوک دستی و اتوماتیک(AED)، مانیتورینگ علائم حیاتی، ساکشن های و چراغ سیالتیک در شرکت بازرگانی بین اللملی تامین اجتماعی

کارگاه آموزشی الکتروشوک دستی و اتوماتیک(AED)،مانیتورینگ علائم حیاتی ،ساکشن های و چراغ سیالتیک در شرکت بازرگانی بین اللملی تامین اجتماعی با حضور مسئولین تجهیزات پزشکی بیمارستانهای تامین اجتماعی صنعت تجهیزات…

هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی، تجهیزات کلینیک بیمارستانی و صنایع وابسته مشهد (MED EXPO)

حضور صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی ، دندان پزشکی ، آزمایشگاهی ،تجهیزات کلینیک بیمارستانی و صنایع وابسته مشهد (MED EXPO) صنعت تجهیزات پزشکی صاایران
فهرست