بیمارستان هوشمند

در بیمارستانهای هوشمند با استفاده از فن آوریهای مختلف دیجیتال در زمینه های الکترونیک ،کنترل و مخابرات به کلیه ذینفعان بیمارستان شامل بیماران ، پرستاران ، پزشکان ، تیم مدیریت بیمارستان و یا وزارت بهداشت سرویس دهی می شود. بیمارستان هوشمند صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در حوزه های هوشمند سازی بیمارستان، ساخت اتاق عمل ماژولار، تجهیزات اتاق عمل فعالیت می نماید.

BMS System

Smart Electronic Systems

Communication Systems

فهرست