پلاک اسیپیتال

پلاک اسیپیتال همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ – راد گردنی استفاده می شود. این پلاک همراه با پیچ های طراحی شده خاص به قسمت اسیپیتال متصل می گردد. استفاده بالینی این پلاک در فیکساسیون ردیفهای بالایی یا ابتدایی ناحیه گردنی می باشد.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• افزایش پایداری بیومکانیکی تثبیت فیکساسیون پیچ – راد گردنی در درمان آسیب های ردیف های مهره ای C1 و C2
• محدود ساختن حرکت نسبی سر و گردن جهت ارتقاء همجوشی مهره های ابتدایی گردنی
فهرست