پیچ و راد گردنی

سیستم تثبیت ساز ایستایی پیچ و راد با استفاده از روش جراحی خلفی، قسمتهای استخوانی ستون فقرات ( مهره ها ) در ناحیه گردنی را به صورت ثابت و بدون آزادی حرکتی، پایدار می سازد. در جایگذاری پیچ-راد، پیچ پدیکل از طریق قسمت پدیکل مهره به داخل قسمت بدنه ای مهره، وارد می شود. سپس مدل آناتومیک ستون فقرات در محل آسیب دیده، با قرار دادن راد با استحکام مکانیکی بالا برروی پیچ های پدیکل فراهم می گردد.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• افزایش سختی تثبیت پیچ و راد در برابر گشتاورهای پیچشی و خمشی
• قابلیت تنظیم برای فواصل مختلف دو ستون پیچ و راد با دو درجه آزادی عرضی و چرخش حول محور عمودی
فهرست