هوک گردنی

قطعه هوک همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ و راد گردنی استفاده می شود. این قطعه با عملکرد قلاب مانند برای ارتقاء پایداری بیومکانیکی تثبیت مهره های ستون فقرات در درمان آسیب های ستون فقرات در ناحیه گردنی به کارگرفته می شود.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• افزایش استحکام بیومکانیکی تثبیت پیچ-راد در دو انتهای فیکساسیون
• کاهش تمرکز تنش برروی پیچ های پدیکل سیستم فیکساسیون پیچ-راد در پایین ترین ردیف
• توزیع تنش در فواصل میانی سیستم فیکساسیون پیچ-راد در ردیف هایی که پیچ پدیکل جایگذاری شده است.
• افزایش اتصال ستون فقرات به سیستم فیکساسیون پیچ-راد در فواصل میانی
فهرست