پیچ و راد کمری ـ سینه ای

سیستم تثبیت ساز ایستایی پیچ و راد کمری-سینه ای با استفاده از روش جراحی خلفی، قسمتهای استخوانی ستون فقرات (مهره ها) در ناحیه کمری-سینه ای را به صورت ثابت و بدون آزادی حرکتی، پایدار می سازد. در جایگذاری پیچ-راد، پیچ پدیکل از طریق قسمت پدیکل مهره به داخل قسمت بدنه ای مهره، وارد می شود. سپس مدل آناتومیک ستون فقرات در محل آسیب دیده، با قرار دادن راد با استحکام مکانیکی بالا برروی پیچ های پدیکل فراهم می گردد.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• پیچ پدیکل مونواکسیال جهت افزایش پایداری خستگی تثبیت پیچ – راد در برابر بارگذاری های فیزیولوژیکی
• پیچ پدیکل پلی اکسیال با قابلیت زاویه پذیری بدنه پیچ با سر پیچ جهت ارتقاء جایگذاری پیچ و راد تغییر شکل داده شده در تثبیت سازی آناتومیک ستون فقرات در محل آسیب دیده
• رزوه پیچ پدیکل با قابلیت برندگی ارتقاء یافته در استخوان مهره
• رزوه پیچ پدیکل با عمق رزوه کاهنده در اتصال با استخوان متراکم و عمق رزوه افزاینده در اتصال با استخوان اسفنجی مهره
• راد با استحکام مکانیکی بالا
• پیچ پدیکل موجود در قطر و طولهای متفاوت مناسب برای تثبیت سازی مهره های کمری و سینه ای
• آنودایزینگ (اکسیداسیون) سر پیچ در رنگهای مختلف برای قطرهای مختلف
فهرست