هوک کمری ـ سینه ای

قطعه هوک همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ و راد کمری-سینه ای استفاده می شود. این قطعه با عملکرد قلاب مانند برای ارتقاء پایداری بیومکانیکی تثبیت مهره های ستون فقرات در درمان آسیب های ستون فقرات در ناحیه کمری-سینه ای به کارگرفته می شود.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• افزایش استحکام بیومکانیکی تثبیت پیچ-راد در دو انتهای فیکساسیون
• کاهش تمرکز تنش برروی پیچ های پدیکل سیستم فیکساسیون پیچ-راد در پایین ترین ردیف
• توزیع تنش در فواصل میانی سیستم فیکساسیون پیچ-راد در ردیف هایی که پیچ پدیکل جایگذاری شده است.
• افزایش اتصال ستون فقرات به سیستم فیکساسیون پیچ-راد در فواصل میانی
فهرست