دومینو فیکساسیون کمری ـ سینه ای

دومینو فیکساسیون کمری ـ سینه ای

در فیکساسیون پیچ-راد از ناحیه کمری به سینه ای، فاصله دو ستون پیچ-راد در ناحیه گردنی و سینه ای متفاوت می باشد و موجب تثبیت جداگانه فیکساسیون پیچ – راد در ناحیه کمری و سینه ای می باشد. قطعه دومینو جهت اتصال راد به راد دو فیکساسیون جهت یکپارچه کردن فیکساسیون کمری– سینه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• ارتباط راد 6 به 6 میلی متری
• با قابلیت انتقال نیرو ما بین دو فیکساسیون گردنی و سینه ای
فهرست