تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسکوپ استریو مدل ZSM-1001

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM-180N

میکروسکوپ متالوژی مدل IMM-420

میکروسکوپ بیولوژی مدل BM-380

میکروسکوپ اینورت متالوگرافی IMM – 480

میکروسکوپ دانش آموزی STM-1000

فهرست