دومینو گردنی ـ سینه ای

در فیکساسیون پیچ-راد از ناحیه گردنی به سینه ای، فاصله دو ستون پیچ-راد در ناحیه گردنی و سینه ای متفاوت می باشد و موجب تثبیت جداگانه فیکساسیون پیچ – راد در ناحیه گردنی و سینه ای می باشد. اتصال راد به راد دو فیکساسیون جهت یکپارچه کردن فیکساسیون گردنی – سینه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• ارتباط راد 6 به 3.4 میلی متری
• با قابلیت انتقال نیرو ما بین دو فیکساسیون گردنی و سینه ای
فهرست