کیج بین مهره ای گردنی ـ پین دار

کیج بین مهره ای گردنی ـ پین دار

پس از خارج کردن دیسک تخریب شده، کیج پین دار گردنی مابین مهره های مجاور دیسک تخریب شده جایگذاری می شود. این کیج برای حفظ ارتفاع دیسک در حالت طبیعی و تسریع در همجوشی مهره های مجاور مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری کیج در محل جایگذاری شده توسط دو پین با برجستگی یک میلی متری از سطح بالایی و پایین کیج، برقرار می شود.
• ساخته شده از پلیمر PEEK
• دارای محفظه داخلی گرافت استخوانی
• دارای دندانه های عرضی برای اتصال با لایه سطحی مهره های مجاور
• قابلیت تشخیص موقعیت کیج در عکسهای رادیوگرافی توسط پین های جایگذاری شده در کیج
• پین ها از جنس آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• جایگذاری با روش جراحی قدامی
• تنوع در سایز
فهرست