کراس لینک گردنی

کراس لینک همراه با سیستم تثبیت ساز پیچ- راد گردنی استفاده می شود. این قطعه با عملکرد اتصال سازی دو ستون چپ و راست فیکساسیون پیچ و راد باعث ارتقاء بیومکانیکی تثبیت مهره های ستون فقرات در درمان آسیب های گردنی می شود.
• ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم با استحکام مکانیکی ارتقاء یافته
• افزایش سختی تثبیت پیچ و راد دربرابر گشتاورهای پیچشی و خمشی
• قابلیت تنظیم برای فواصل مختلف دو ستون پیچ و راد با دو درجه آزادی عرضی و چرخش حول محور عمودی
فهرست