سانترال

سانترال در ایستگاه پرستاری بخش هایی مانند CCU و ICU که تعداد زیادی از بیماران باید بطور همزمان مانیتورینگ شوند و وضعیت پارامترهای حیاتی مختلف آنها تحت کنترل باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

سانترال Live W110

فهرست