menu_book

بازدید جناب آقای مهندس صفوی ریاست محترم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی از صنعت تجهیزات پزشکی صاایران

بازدید جناب آقای مهندس صفوی ریاست محترم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی به اتفاق هیأت همراه و همچنین مسئولین محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سازمان غذا و دارو استان اصفهان از صاایران

فهرست