برای اولین بار در کشور اخذ پروانه ساخت الکتروشوک قلبی توسط صنعت تجهیزات پزشکی صاایران