حضور صاایران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی در اصفهان