حضور صاایران در گردهمایی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی منطقه هفت