حضور صاایران در پنجمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان سالن همایش های رازی