حضور صاایران در پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی