تولید نخستین دستگاه الکتروشوک دستی کشور با دو قابلیت