تولید دوربین‌های حرارتی ویژه غربالگری بیماری کرونا در وزارت دفاع