بیمارستان هوشمند

در بیمارستانهای هوشمند با استفاده از فن آوریهای مختلف دیجیتال در زمینه های الکترونیک ،کنترل و مخابرات به کلیه ذینفعان بیمارستان شامل بیماران ، پرستاران ، پزشکان ، تیم مدیریت بیمارستان و یا وزارت بهداشت سرویس دهی می شود. بیمارستان هوشمند صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در حوزه های هوشمند سازی بیمارستان، ساخت اتاق عمل ماژولار، تجهیزات اتاق عمل فعالیت می نماید.