برگزاری کارگاه آموزشی عملکرد دستگاه EEG توسط متخصصان فنی صاایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان