برگزاری کارگاه آموزشی بیمارستان هوشمند توسط صاایران در حاشیه کنگره بیمارستان سازی