برگزاری اولین مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی اصفهان با مشارکت صاایران