برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای صنعت تجهیزات پزشکی صاایران در بیمارستان چمران تهران