بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از صنعت تجهیزات پزشکی صاایران