بازدید جناب آقای مهندس صفوی ریاست محترم اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی از صنعت تجهیزات پزشکی صاایران