ارایه توانمندی های صاایران در نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با ویروس کرونا