برگزاری جلسه آموزش کاربری سامانه تله مدیسین SADRA A15 در اورژانس کرمان