آسیب های ستون فقرات همیشه اتفاق نیست، گاهی یک پروسه است